مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - آیا وضو گرفتن بر اعضای خیس بدن ایراد دارد؟


آیا وضو گرفتن بر اعضای خیس بدن ایراد دارد؟

آیا وضو گرفتن بر اعضای خیس بدن ایراد دارد؟

وضو گرفتن بر عضو خیس درست است؟ پرسش درروز بارانی و در وقت نماز در وضوخانه باران می بارید و تمام اعضای بدن با آب باران خیس شد، ایا وضو بر اعضای خیس بدن ایراد دارد؟   پاسخ اجمالی برای وضو گرفتن، فقط جای مسح باید خشک باشد، یا رطوبت آن به قدری کم باشد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا وضو گرفتن بر اعضای خیس بدن ایراد دارد؟

وضو گرفتن بر عضو خیس درست است؟ پرسش درروز بارانی و در وقت نماز در وضوخانه باران می بارید و تمام اعضای بدن با آب باران خیس شد، ایا وضو بر اعضای خیس بدن ایراد دارد؟   پاسخ اجمالی برای وضو گرفتن، فقط جای مسح باید خشک باشد، یا رطوبت آن به قدری کم باشد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا وضو گرفتن بر اعضای خیس بدن ایراد دارد؟