مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ پسر - اثر بلوغ زودرس پسرها بر باروری شان


اثر بلوغ زودرس پسرها بر باروری شان

اثر بلوغ زودرس پسرها بر باروری شان
بلوغ زودرس پسران ناباروری مردانه می تواند با بلوغ زودهنگام و یا دیرهنگام در پسرها در ارتباط باشد امروزه مسئله بلوغ چه در دخترها و چه در پسرها به مسئله مهمی تبدیل شده است. نتایج پژوهشی که در مجله Human Reproduction به چاپ رسیده است نشان می دهد که بلوغ زودرس در پسرها می تواند […]

اثر بلوغ زودرس پسرها بر باروری شان

بلوغ زودرس پسران ناباروری مردانه می تواند با بلوغ زودهنگام و یا دیرهنگام در پسرها در ارتباط باشد امروزه مسئله بلوغ چه در دخترها و چه در پسرها به مسئله مهمی تبدیل شده است. نتایج پژوهشی که در مجله Human Reproduction به چاپ رسیده است نشان می دهد که بلوغ زودرس در پسرها می تواند […]
اثر بلوغ زودرس پسرها بر باروری شان

دانلود سرا