مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - اطلاعاتی در مورد شرف الشمس (نوشته مقدس روی سنگ عقیق زرد)


اطلاعاتی در مورد شرف الشمس (نوشته مقدس روی سنگ عقیق زرد)

اطلاعاتی در مورد شرف الشمس (نوشته مقدس روی سنگ عقیق زرد)

شرف الشمس سنگ نیست. شر الشمس نوشته مقدس یا دعایی است که برو روی ستگ عقیق زرد حک می شود و گفته می شود حاجات را برآورده می کند. اطلاعاتی در مورد شرف الشمس روز 19 فروردین روز شرف الشمس است و در سال یکبار اتفاق می افتد، هر سال روز خاصی که خورشید به نقطه خاصی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعاتی در مورد شرف الشمس (نوشته مقدس روی سنگ عقیق زرد)

شرف الشمس سنگ نیست. شر الشمس نوشته مقدس یا دعایی است که برو روی ستگ عقیق زرد حک می شود و گفته می شود حاجات را برآورده می کند. اطلاعاتی در مورد شرف الشمس روز 19 فروردین روز شرف الشمس است و در سال یکبار اتفاق می افتد، هر سال روز خاصی که خورشید به نقطه خاصی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعاتی در مورد شرف الشمس (نوشته مقدس روی سنگ عقیق زرد)