مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دستشویی رفتن قبل از رابطه جنسی لازم است؟


دستشویی رفتن قبل از رابطه جنسی لازم است؟

دستشویی رفتن قبل از رابطه جنسی لازم است؟

اگر ادرار را در مثانه نگه داریم و به دستشویی نریم ممکن است که مواد سمی ادرار در بدن پحش شوند ولی این حقیقت قبل ازرابطه جنسی متفاوت است. اطلاعاتی در مورد دستشویی رفتن قبل و بعد از رابطه جنسی رابطه جنسی بین زن و مرد خیلی از فراتر از تصور ماست و می تواند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دستشویی رفتن قبل از رابطه جنسی لازم است؟

اگر ادرار را در مثانه نگه داریم و به دستشویی نریم ممکن است که مواد سمی ادرار در بدن پحش شوند ولی این حقیقت قبل ازرابطه جنسی متفاوت است. اطلاعاتی در مورد دستشویی رفتن قبل و بعد از رابطه جنسی رابطه جنسی بین زن و مرد خیلی از فراتر از تصور ماست و می تواند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دستشویی رفتن قبل از رابطه جنسی لازم است؟