مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دلیل باز تولید اندامهای از بین رفته مارمولک چیست؟


دلیل باز تولید اندامهای از بین رفته مارمولک چیست؟

دلیل باز تولید اندامهای از بین رفته مارمولک چیست؟
دانشمندان به دنبال حل معمای رشد اندامهای از بین رفته مارمولک هستند دانشمندان با کشف راز رویش دوباره اندامهای از بین رفته در نوعی مارمولک ژاپنی به دنبال سرنخهایی برای فراهم آوردن چنین قابلیتی در پستانداران هستند. در دنیای جانوران توانایی برخی انواع مارمولکها در بازتولید اندامهای از دست رفته همواره مورد توجه دانشمندان بوده […]

دلیل باز تولید اندامهای از بین رفته مارمولک چیست؟

دانشمندان به دنبال حل معمای رشد اندامهای از بین رفته مارمولک هستند دانشمندان با کشف راز رویش دوباره اندامهای از بین رفته در نوعی مارمولک ژاپنی به دنبال سرنخهایی برای فراهم آوردن چنین قابلیتی در پستانداران هستند. در دنیای جانوران توانایی برخی انواع مارمولکها در بازتولید اندامهای از دست رفته همواره مورد توجه دانشمندان بوده […]
دلیل باز تولید اندامهای از بین رفته مارمولک چیست؟

خرید بک لینک