مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - رابطه داشتن شوهر میانسل با چندین دختر دانشجو!!!


رابطه داشتن شوهر میانسل با چندین دختر دانشجو!!!

رابطه داشتن شوهر میانسل با چندین دختر دانشجو!!!
  پاسخ مشاور ازدواج در مورد زنی که شوهرش با دختران دانشجو رابطه دارد! سوال کابر : خانمی پنجاه ساله هستم. 3 فرزند بزرگ دارم. حدود یک سال است که متوجه شدم شوهرم با چند دانشجوی جوان رابطه های غیرمتعارف دارد. خواستم طلاق بگیرم، بچه هایم مانع شدند. افسردگی گرفته ام و طاقت ندارم. در […]

رابطه داشتن شوهر میانسل با چندین دختر دانشجو!!!

  پاسخ مشاور ازدواج در مورد زنی که شوهرش با دختران دانشجو رابطه دارد! سوال کابر : خانمی پنجاه ساله هستم. 3 فرزند بزرگ دارم. حدود یک سال است که متوجه شدم شوهرم با چند دانشجوی جوان رابطه های غیرمتعارف دارد. خواستم طلاق بگیرم، بچه هایم مانع شدند. افسردگی گرفته ام و طاقت ندارم. در […]
رابطه داشتن شوهر میانسل با چندین دختر دانشجو!!!

موزیک سرا