مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - زنده سوزاندن 19 دختر کرد توسط داعش


زنده سوزاندن 19 دختر کرد توسط داعش

زنده سوزاندن 19 دختر کرد توسط داعش
زنده سوزاندن دختران کرد در قفس آهنی در یکی از میادین موصل، داعش به طرز وحشیانه ای دختران و زنان کرد را در درون قفس آهنی انداخت و این دختران و زنان کرد زنده زنده سوزاند این اعدام وحشیانه در یکی از میادین موصل، مقر داعش در عراق و در حضور صدها تن اتفاق افتاد […]

زنده سوزاندن 19 دختر کرد توسط داعش

زنده سوزاندن دختران کرد در قفس آهنی در یکی از میادین موصل، داعش به طرز وحشیانه ای دختران و زنان کرد را در درون قفس آهنی انداخت و این دختران و زنان کرد زنده زنده سوزاند این اعدام وحشیانه در یکی از میادین موصل، مقر داعش در عراق و در حضور صدها تن اتفاق افتاد […]
زنده سوزاندن 19 دختر کرد توسط داعش

تلگرام