مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - سندروم نوزاد آبی یا سیانوز | آبی شدن پوست نوزاد و دلیل آن


سندروم نوزاد آبی یا سیانوز | آبی شدن پوست نوزاد و دلیل آن

سندروم نوزاد آبی یا سیانوز | آبی شدن پوست نوزاد و دلیل آن

مشکل سیانوز نوزاد یا سندروم آبی و درمان آن نوشیدن آب آشامیدنی نیرات دار باعث سیانوز در نوزاد می شود. ورود نیترات به بدن باعث کاهش سطح اکسیژن رسانی در خون می شود و به همین دلیل پوست نوزاد آبی می شود. اگر سیانوز درمان نشود، خطر مرگ را به دنبال دارد. سیانوز در نوزدان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سندروم نوزاد آبی یا سیانوز | آبی شدن پوست نوزاد و دلیل آن

مشکل سیانوز نوزاد یا سندروم آبی و درمان آن نوشیدن آب آشامیدنی نیرات دار باعث سیانوز در نوزاد می شود. ورود نیترات به بدن باعث کاهش سطح اکسیژن رسانی در خون می شود و به همین دلیل پوست نوزاد آبی می شود. اگر سیانوز درمان نشود، خطر مرگ را به دنبال دارد. سیانوز در نوزدان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سندروم نوزاد آبی یا سیانوز | آبی شدن پوست نوزاد و دلیل آن