مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - بدن نیمی از خانم های ایرانی فولات جذب نمی کند! دلیل چیست؟


بدن نیمی از خانم های ایرانی فولات جذب نمی کند! دلیل چیست؟

بدن نیمی از خانم های ایرانی فولات جذب نمی کند! دلیل چیست؟

جذب فولات توسط بدن خانمها می دانیم که بین 20 تا 30 درصد از بارداری ها بدون برنامه ریزی قبلی اتفاق می افتد. در بعضی از کشورها نظیر ایران این میزان تا 40 درصد نیز می رسد. به همین جهت استفاده از فولیک اسید به عنوان یک مکمل غذایی در بانوان توسط پزشکان توصیه می …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بدن نیمی از خانم های ایرانی فولات جذب نمی کند! دلیل چیست؟

جذب فولات توسط بدن خانمها می دانیم که بین 20 تا 30 درصد از بارداری ها بدون برنامه ریزی قبلی اتفاق می افتد. در بعضی از کشورها نظیر ایران این میزان تا 40 درصد نیز می رسد. به همین جهت استفاده از فولیک اسید به عنوان یک مکمل غذایی در بانوان توسط پزشکان توصیه می …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بدن نیمی از خانم های ایرانی فولات جذب نمی کند! دلیل چیست؟