مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس های مدل - عکس نوزادی که11 انگشت بیشتر دارد!


عکس نوزادی که11 انگشت بیشتر دارد!

عکس نوزادی که11 انگشت بیشتر دارد!
عکس های کودک عجیب با 31 انگشت کودکی در چین متولد شده که 11 انگشت بیشتر دارد و تعداد انگشت های دست و پاهایش 31 عدد است. دلیل این انگشتان زیاد مشکل ژنتیکی است که از مادرش به ارث برده است.مادر این نوزاد نیز انگش تهای اضافی دارد. وی در دستانش ۱۵ انگشت و در […]

عکس نوزادی که11 انگشت بیشتر دارد!

عکس های کودک عجیب با 31 انگشت کودکی در چین متولد شده که 11 انگشت بیشتر دارد و تعداد انگشت های دست و پاهایش 31 عدد است. دلیل این انگشتان زیاد مشکل ژنتیکی است که از مادرش به ارث برده است.مادر این نوزاد نیز انگش تهای اضافی دارد. وی در دستانش ۱۵ انگشت و در […]
عکس نوزادی که11 انگشت بیشتر دارد!

فروش بک لینک

موسیقی