مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - ماجرای دعوا و کتک کاری در پارتی مختلط بر سر یک دختر!


ماجرای دعوا و کتک کاری در پارتی مختلط بر سر یک دختر!

ماجرای دعوا و کتک کاری در پارتی مختلط بر سر یک دختر!
دوست دختر یکی از پسرها که زیر مشت و لگد مانده بود و دعوای خونین بر سر این دختر در میان پسران و دختران حاضر در پارتی شبانه دعوا سر دختر در پارتی شبانه خبر حوادث : کدوم گوری بودی تا حالا؟! این جمله را “فرهام” در حالی که عصبانیّت از سرو رویش می بارید گفت […]

ماجرای دعوا و کتک کاری در پارتی مختلط بر سر یک دختر!

دوست دختر یکی از پسرها که زیر مشت و لگد مانده بود و دعوای خونین بر سر این دختر در میان پسران و دختران حاضر در پارتی شبانه دعوا سر دختر در پارتی شبانه خبر حوادث : کدوم گوری بودی تا حالا؟! این جمله را “فرهام” در حالی که عصبانیّت از سرو رویش می بارید گفت […]
ماجرای دعوا و کتک کاری در پارتی مختلط بر سر یک دختر!

خرم خبر