مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ پسر - پرستار زن توسط دوست پسرش زنده زنده خورده شد!


پرستار زن توسط دوست پسرش زنده زنده خورده شد!

پرستار زن توسط دوست پسرش زنده زنده خورده شد!

مرد آدمخوار

یک پرستار زن که با مرد روسی از طریق شبکه های اجتماعی دوست شده بود در قرار ملاقاتی که با این مرد داشت قسمت هایی از بدنش خورده شد و به دلیل خونریزی از بین رفت!

مرد روسی دوست دخترش را خورد!

مردی اهل کشور روسیه که آدمخوار بوده هست یک دختر را در شبکه های مجازی به سمت خود جذب کرده و در دیدار خصوصی که با وی داشت وی را خورد.  پس ازآشنایی با یک مرد 41 ساله شام می گذارند تا با هم لحظات خوش وعاشقانه اي را سپری کنند.آن طی یک قرار عاشقانه شام ضمن خوردن غذا مشغول گفتگو شدند.

زن بیچاره وقتی که قرار عاشقانه می گذاشت اصلا فکر نمی کرد کهتوسط دوست پسرش مور حمله قرار گرفته و خورده شود.آناتولی اشکوف مرد آدمخوار روسی 41 ساله بصورت آنلاین با یک زن پرستار آشنا می‌شود و این آشنایی به قرار عاشقانه و دیدار همدیگر ختم میشود.

هنگام خوردن غذا مرد آدمخوار به پرستار بیچاره حمله کرده و صورت و گوش و دماغش را جوئیده و میخورد.پرستار نگون با حالت شوکه و خوفناک شروع به حیغ زدن میکند و خواهش کمک می‌کند.

دوست پسر آدمخوار

عکس جوئیده شدن گوش و صورت توسط دوست پسر آدمخوار

با صدای جیغ زن پرستار، همسایه ها شک کرده و با پلیس تماس میگیرند و مورد مشکوک را گزارش میکنند.زمانی که پلیس به آپارتمان مراجعه می‌کند زن نگون اقبال را دیدن می‌کنندکه صورت و گوشش جوئیده شده هست.با انتقال زن پرستار به مرکز درمانی وی از چند جا شکستگی و زخم هاي عمیق و دچار مرگ شده بود.

با مرگ مغزی شدن زن پرستار متهم دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت.مرد روسی را توقیف کرده و پلیس با بررسی حالت متهم اعلام کرد که وی تحت تاثیر مواد مخدرقوی بوده و قصد کشتن این زن را داشته هست.
دوست پسر آدمخوارگوش جوئیده شده زن پرستار

همچنین

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پرستار زن توسط دوست پسرش زنده زنده خورده شد!

(image)

یک پرستار زن که با مرد روسی از طریق شبکه های اجتماعی دوست شده بود در قرار ملاقاتی که با این مرد داشت قسمت هایی از بدنش خورده شد و به دلیل خونریزی از بین رفت!

مرد روسی دوست دخترش را خورد!

مردی اهل کشور روسیه که آدمخوار بوده هست یک دختر را در شبکه های مجازی به سمت خود جذب کرده و در دیدار خصوصی که با وی داشت وی را خورد.  پس ازآشنایی با یک مرد 41 ساله شام می گذارند تا با هم لحظات خوش وعاشقانه اي را سپری کنند.آن طی یک قرار عاشقانه شام ضمن خوردن غذا مشغول گفتگو شدند.

زن بیچاره وقتی که قرار عاشقانه می گذاشت اصلا فکر نمی کرد کهتوسط دوست پسرش مور حمله قرار گرفته و خورده شود.آناتولی اشکوف مرد آدمخوار روسی 41 ساله بصورت آنلاین با یک زن پرستار آشنا می‌شود و این آشنایی به قرار عاشقانه و دیدار همدیگر ختم میشود.

هنگام خوردن غذا مرد آدمخوار به پرستار بیچاره حمله کرده و صورت و گوش و دماغش را جوئیده و میخورد.پرستار نگون با حالت شوکه و خوفناک شروع به حیغ زدن میکند و خواهش کمک می‌کند.

(image)

عکس جوئیده شدن گوش و صورت توسط دوست پسر آدمخوار

با صدای جیغ زن پرستار، همسایه ها شک کرده و با پلیس تماس میگیرند و مورد مشکوک را گزارش میکنند.زمانی که پلیس به آپارتمان مراجعه می‌کند زن نگون اقبال را دیدن می‌کنندکه صورت و گوشش جوئیده شده هست.با انتقال زن پرستار به مرکز درمانی وی از چند جا شکستگی و زخم هاي عمیق و دچار مرگ شده بود.

با مرگ مغزی شدن زن پرستار متهم دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت.مرد روسی را توقیف کرده و پلیس با بررسی حالت متهم اعلام کرد که وی تحت تاثیر مواد مخدرقوی بوده و قصد کشتن این زن را داشته هست.
(image) گوش جوئیده شده زن پرستار

همچنین

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پرستار زن توسط دوست پسرش زنده زنده خورده شد!