مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - یائسگی زنان از چه سنی شروع می شود؟


یائسگی زنان از چه سنی شروع می شود؟

یائسگی زنان از چه سنی شروع می شود؟
یائسگی چیست و سن شروع یائسگی خانم ها چند سالگی است؟ معنای واژه یائسگی در زبان انگلیسی خبر از قطع یک مرحله کلافه کننده در زندگی می دهد. واژه menopause (یائسگی) از ترکیب دو واژه menstruation (قاعدگی) و pause (بند آمدن و قطع شدن) شکل گرفته است. این معنی نشان از ورود زن به یک […]

یائسگی زنان از چه سنی شروع می شود؟

یائسگی چیست و سن شروع یائسگی خانم ها چند سالگی است؟ معنای واژه یائسگی در زبان انگلیسی خبر از قطع یک مرحله کلافه کننده در زندگی می دهد. واژه menopause (یائسگی) از ترکیب دو واژه menstruation (قاعدگی) و pause (بند آمدن و قطع شدن) شکل گرفته است. این معنی نشان از ورود زن به یک […]
یائسگی زنان از چه سنی شروع می شود؟

سپهر نیوز